top of page
perks_simpols-01.png

Informācija Klientiem

Pirms apdrošināšanas  līguma noslēgšanas sniedzamā informācija

(Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums (APIL) 34. pants).

SIA “Perks”, apdrošināšanas brokeris (starpnieks). Reģ., Nr, 40203343134; Juridiskā adrese: Dārzciema iela 60, Rīga, LV-1073.

Tālrunis: +371 26668558; E-pasts: info@perks.lv

SIA “Perks” sniedz rekomendācijas par pārdošanai paredzētajiem apdrošināšanas produktiem. 

SIA “Perks” saskaņā ar likuma 46. un 47. pantu izskata sūdzības un strīdus starp apdrošināšanas starpnieku un klientu, saskaņā ar Sūdzību izskatīšanas kartību: 

SIA “Perks” ir iekļauts Latvijas Bankas apdrošināšanas starpnieku reģistrā, par to iespējams pārliecināties Latvijas Bankas tīmekļvietnē: https://uzraudziba.bank.lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasanas-starpnieki/apdrosinasanas-brokeri/juridiska-persona/sabiedriba-ar-ierobezotu-atbildibu-perks/

SIA “Perks” nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu klienta vārdā un interesēs;

SIA “Perks” nav apdrošināšanas komersantā vai ārvalsts apdrošinātājā (kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā un kura apdrošināšanas pakalpojumus apdrošināšanas starpnieks izplata) tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas komersanta vai ārvalsts apdrošinātāja filiāles mātes sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla;

Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai ārvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav SIA “Perks” tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas starpnieka balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla;

SIA “Perks” sniedz rekomendācijas, pamatojoties uz vispusīgu piedāvājumu analīzi.

SIA “Perks” nav līgumisku saistību nodarboties ar apdrošināšanas izplatīšanu tikai viena vai vairāku noteiktu apdrošināšanas komersantu vai ārvalsts apdrošinātāju filiāļu interesēs.

SIA “Perks” atlīdzības veids par apdrošināšanas līgumu ir noteikts procentuālā apmērā no iekasētās apdrošināšanas prēmijas. SIA “Perks” saņem atlīdzību par apdrošināšanas izplatīšanu, kas ir iekļauta apdrošināšanas prēmijā.

Pašrisks

Tā ir zaudējuma daļa izteikta naudas vienībās vai procentos no zaudējuma summas, ko pie apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, apdrošinājuma ņēmējs uzņemas segt pats. Pašrisks ir apdrošinājuma ņēmēja līdzdalība zaudējuma segšanā. Pašriska apmērs ietekmē maksājuma lielumu par apdrošināšanu - jo lielāks pašrisks, jo mazāka apdrošināšanas prēmija.

Virsapdrošināšana

Tas ir gadījums, ja apdrošinājuma summa par apdrošināto objektu pārsniedz tā atjaunošanas vai faktisko vērtību, kāda tā ir bijusi tieši pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās. Ja apdrošinājuma summa attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku pārsniedz apdrošinātā objekta vērtību (virsapdrošināšana), Klientam un apdrošinātājam ir tiesības prasīt tās samazināšanu, līdz šī summa nepārsniedz apdrošinātā objekta vērtību. Ja apdrošināšanas gadījums ir iestājies, pirms notikusi apdrošinājuma summas samazināšana virsapdrošināšanas gadījumā, apdrošinātājs izmaksās Klientam apdrošināšanas atlīdzību tādā apmērā, kādā tā būtu jāizmaksā, ja apdrošinājuma summa būtu vienāda ar apdrošinātā objekta vērtību.

Zemapdrošināšana

Tas ir gadījums, ja apdrošinājuma summa par apdrošināto objektu ir mazāka par apdrošinātā objekta atjaunošanas vai faktisko vērtību, kāda tā ir bijusi tieši pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās. Šajā gadījumā apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā, kāda ir starp apdrošinājuma summu un objekta vērtību.

Personu datu apstrādes principi:
bottom of page